Oslj

Květnou nedělí započal Svatý týden

Placeholder

Květnou neboli též Pašijovou nedělí, vyvrcholila postní doba a započal Svatý týden. I ten bude letos výjimečný těžkou zkouškou, která postihla celý svět v podobě pandemie koronaviru. Zkouškou, která během krátké chvíle připravila rodiny o jejich nejbližší a způsobila velké utrpení. Zkouškou, která nám tvrdě připomněla naši vlastní křehkost a také slova z počátku postu: „Pomni, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš.“

Květná neděle nám během čtení Pašijí dala zprávu o umučení Ježíše Krista. Ale připomněla nám také událost, která tomu předcházela, totiž slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. Kéž se touto událostí dokážeme inspirovat. Přivítejme Krista v našich městech, v našich životech a v našich srdcích, abychom prožili v plnosti celý Svatý týden, jehož vrcholem je Kristovo vzkříšení. Položme si během něho otázku: Pro koho a pro co žiji – tady a teď?

Kristus naplňoval lásku ve svém životě až po tu nejzazší mez, takže byla nakonec silnější, než smrt. V této lásce – v Kristu máme naději.

 „Bůh… nás znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději“ (1 Petr 1,3).

A Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha svatého“ (Řím 15,13).