Oslj

Postavení žen v Řádu sv. Lazara

Placeholder

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Důležitým tématem, které bylo otevřeno během jednání Velké Generální kapituly ve Varšavě, bylo též postavení žen. Významné místo mu věnoval ve své řeči k přítomným členům velmistr Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. Velmistrova strategie a vize existence řádu je úzce spjata s řešením aktuálních problémů, mezi které postavení ženy ve společnosti i v jejích jednotlivých strukturách a institucích, bezpochyby náleží.

Velmistr připomenul, že Řád sv. Lazara je starobylým křesťanským společenstvím, jehož základním stavebním kamenem zůstává nauka a doktrína Svatého Stolce. Katechismus Katolické církve přitom hovoří o postavení mužů a žen jako o Bohem chtěné rovnosti i různosti.

„Muž a žena jsou stvořeni, to znamená, že jsou chtěni Bohem: a to jak v dokonalé rovnosti jako lidské osoby, tak v jejich vlastním bytí muže a ženy. „Být mužem“, „být ženou“ je dobrá a Bohem chtěná skutečnost. Muž i žena mají nepomíjející důstojnost, kterou jim uděluje bezprostředně Bůh, jejich stvořitel. Muž a žena jsou, s touž důstojností, „Božím obrazem“. Svým „mužským bytím“ a „ženským bytím“ zrcadlí Stvořitelovu moudrost a dobrotu.“ (KKC 369)

Zůstává proto velmistrovým přáním a cílem, aby se neopomíjela tato skutečnost, jakož i fakt, že Řád sv. Lazara není výlučně mužským společenstvím. Řád má ve svém středu mnoho žen osobních kvalit a křesťanských ctností, které plně naplňují jeho poslání: pomáhat chudým, nemocným a lidem v nouzi. Úloha ženy je tak v řádovém životě nezastupitelná. Všichni spolubratři a spolusestry přitom k sobě musí navzájem přistupovat s respektem, důstojností a pochopením neb se jedná o stálé a neměnné hodnoty, na nichž je Řád sv. Lazara vystaven.

Z rozhodnutí velmistra byly proto provedeny i personální změny v řádové vládě. Z českého velkopřevorství do ní byla jmenována spolusestra Mgr. Kamila Malinská, DLJ. Spolusestře Kamile blahopřejeme a současně přejeme a vyprošujeme mnoho sil a Božího požehnání do její nové zodpovědné funkce.