Oslj

Pouť lazariánů do Polska

Placeholder

Počátkem května se skupina členů českého velkopřevorství vydala do Jasné Hory a připojila se ke dvěma milionům mariánských poutníků, kteří se každoročně a nepřetržitě modlí před milostiplným obrazem Černé Madony. Pouti se zúčastnili velmistr řádu Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz s manželkou, bailli Ondřej Vanke, kancléř Petr Řehoř, csr. Lenka Šalamoun a P. Marcin Saj.

Polské velkopřevorství Řádu sv. Lazara bylo jako samostatná národní jurisdikce vyhlášeno na Velké generální kapitule v Římě v říjnu 2016. Tehdy vznikla myšlenka poděkovat při řádové pouti patronce Polska, do jejíchž rukou byly vkládány modlitby za budoucí velkopřevorství Polonia – Panně Marii Čenstochovské. Proto se k pouti rádi připojili také zástupci českého velkopřevorství, které polským lazariánům tvořilo posledních sedm let před jejich osamostatněním zázemí pro rozvoj.

Pouť začala v pátek 5. května vigílií v kapli jasnohorské baziliky. Promluva Mons. Józefa Bara, SChLJ, byla vynikající podporou čtyř postulantů i všech přítomných rytířů a dam. Po vigílii stanuli poutníci tváří v tvář zázračnému obrazu Panny Marie. Řádoví duchovní sloužili mši svatou, po níž čenstochovský metropolita, arcibiskup Václav Depo, udělil věřícícm ve zcela zaplněné bazilice večerní požehnání, které bylo přenášeno v celonárodním vysílání polskou televizí. Společné modlitby a mariánské písně tisíců věřících vytvořily působivou atmosféru, která českým poutníkům napomohla k poznání hluboké zbožnosti bratrského národa. Arcibiskup Václav Depo se poté setkal s velmistrem řádu Janem hrabětem Dobrzenským z Dobrzenic, hovořil s ním o rozvoji řádu v Polsku a požádal o vyřízení srdečného pozdravu členům českého velkopřevorství.

V sobotu 6. května proběhla první samostatná řádová investitura polského velkopřevorství. Po přijetí postulantů následovalo povýšení některých spolubratrů. Komturskou hvězdu církevního komtura (ECLJ) obdrželi Mons. Józef Bar, SChLJ, soudní vikář v Přemyšli, a Mons. Józef Kubalewsky z Bydgoště. Dále byl do řádu přijat biskup Stanisław Jamrozek, světící biskup v Přemyšli a duchovní rádce podkarpatské komendy, nositel církevního velkokříže. Poprvé byl udílen také záslužný kříž krále Vladislava III. Varnenčika (obdoba českých záslužných křížů Pro Fide et Merite). Nejvyšším stupněm, komturským křížem s hvězdou, byl dekorován velmistr Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, bailli Ondřej Vanke obdržel komturský stupeň a kancléř Petr Řehoř rytířský stupeň tohoto ocenění za zásadní zásluhy o vznik polského velkopřevorství.

Rozhovory s polskými spolubratry byly také věnovány plánům rozvoje řádového díla v Polsku, společným česko-polským setkáním, strategickým krokům celého řádu i přípravě Velké generální kapituly, která se již v roce 2019 uskuteční právě v Polsku.

Ondřej F. Vanke, bailli českého velkopřevorství