Oslj

Poradna sv. Apolináře

Placeholder

V roce 2014 byla na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zahájena 1. fáze výjimečného projektu „Apolinář“. Původní záměr příležitostné materiální pomoci se proměnil ve vizi stálé duchovní a odborné podpory. Byla zformována myšlenka špitální pomoci orientované na sociální a právní poradenství, včetně posilování finanční a právní gramotnosti pacientů kliniky adiktologie v průběhu jejich léčby, v období doléčování, které se může týkat jak samotných nemocných, tak jejich rodin a blízkých.

Přípravu projektu vedli chev. MUDr. Michal Zahálka, csr.  JUDr. Lenka Pavlová, prim. MUDr. Petr Popov a Mgr. Martin Vlček. Jednání s vedením nemocnice vyústila do uzavření Smlouvy o spolupráci mezi VFN v Praze a Lazariánskou pomocí – receptorií, která zaručuje dobrovolnickou pomoc klientům adiktologie formou bezplatného právního a sociálního poradenství.

Projekt úspěšně pokračuje a nadále se těší podpoře ze strany vedení kliniky, VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bezplatné právní poradenství je speciálně zaměřené na potřeby pacientů a klientů adiktologie. Její náplní jsou osobní pohovory s pacienty lůžkové a ambulantní léčby o jejich právní, sociálně – majetkové a rodinné situaci, popř. o jejich dluhové zátěži a kázni. Právní pomoc a odborná podpora rodinám pacientům a osobám blízkým klade zvláštní důraz na zájmy nezletilých dětí. Klientům jsou nabízeny konzultace a návrhy řešení právních záležitostí a konfliktních situací včetně soudních a správních řízení. Pomoc při podávání a vyřizování žádostí a jiných záležitostí na úřadech a soudech včetně orgánů trestního řízení a podpora při soudním a mimosoudním řešení sporů v trestních, civilních, rodinných a správních řízeních. Koordinátorka a aktérka projektu JUDr. Lenka Šalamoun, Ph. D., SSLJ, vede právní poradenství v pravidelných konzultačních hodinách a samostatně přednáší „principy právní gramotnosti“.

V listopadu 2018 se v Praze představilo Centrum svatého Basila, nová právní poradna, která navazuje na činnost Poradny sv. Apolináře. Centrum vzniklo na základě memoranda mezi  Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. a Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského. Činnost centra zajišťuje rovněž JUDr. Lenka Šalamoun, SSLJ.