Oslj

Řádový den 2017

Placeholder

V sobotu 9. prosince se členové, rodinní příslušníci, přátelé a příznivci řádu sešli na řádovém dnu. Zahájila ho votivní mše svatá k poctě sv. Lazara v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Mši celebroval generální kaplan řádu, J. Em. Dominik kardinál Duka, společně s J. M. Jiřím Hladíkem, litoměřickým kanovníkem, řádovým vikářem P. Pavlem Porochnavcem a dalšími duchovními. Přítomní uctili památku letos zesnulých P. Jana Josefa Budila, Anonína hraběte Bořka-Dohalského a chev. Antonína Schauera. Před závěrečným požehnáním proběhla mimořádná investitura a byly předány záslužné kříže českého velkopřevorství Pro Fide et Merite u příležitosti 80. výročí jeho obnovení. Z členů řádu byl udělen bronzový záslužný kříž akad. malířce Karle Florianové, Pavlu Kavinkovi, Jakubu Holmanovi a Milanu Čejkovi. Stříbrný kříž byl udělen špitálníkovi Michalu Zahálkovi a Zdeňku Kučerovi, právníkovi a sekretáři ČVP. Mimo řád byl bronzový záslužný kříž udělen pěvci Janu Vernerovi st., trumpetistovi Janu Vernerovi ml. a varhaníkovi Vladimíru Roubalovi za dlouholetou spolupráci a kulturní povznesení řádových bohoslužeb. Zlatý záslužný kříž ČVP Pro Fide et Merite jako výraz hluboké vděčnosti za přátelství a šíření dobrého jména řádu byl udělen J. J. Karlu knížeti Schwarzenbergovi. Ten se bohužel nemohl zúčastnit a kříž mu bude předán dodatečně, stejně jako stříbrný záslužný kříž prof. Marii Bořek-Dohalské a bronzový kříž režiséru Jiřímu Strachovi a výtvarnici Karle Florianové.

Po obědě následovala neformální část programu v Sále kardinál Berana na pražském arcibiskupství. J. E. bailli Ondřej Vanke vyhodnotil uplynulý rok. Zmínil významné pouti, podporu Camina na kolečkách a rozvoj řádového díla. Vyzdvihl spolupráci s Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Opařanech, činnost Poradny sv. Apolináře i charitativní práci na dalších místech. Kancléř Petr Řehoř poté představil dokončenou knihu Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách a její autory – Zdirada Čecha, prof. Jana Royta, Jana Adámka a vydavatelku Martinu Řehořovou. Herold Zdirad Čech pak každému, kdo se na přípravě publikace podílel, věnoval své dílo – obrázek sv. Lazara. Společně s MUDr. Ivou Hodkovou, ředitelkou Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech a několika pracovnicemi, přijela na setkání také skupina dětí z nemocnice, které zazpívaly „opařanskou koledu“. Poté předala Kamila Malinská, DLJ, hlavní protagonistka spolupráce s nemocnicí, dětem dárky. Velmistr J. E. Jan hrabě Dobrzenský a na rozloučenou popřál všem zúčastněným radostné a požehnané Vánoce.

Fotogalerii z Řádového dne najdete zde.

FOTO: Martina Řehořová – Člověk a Víra