Oslj

Velikonoční poselství Velmistra

Placeholder

Nejprve bych vás všechny rád ujistil o tom, že jsem vám i vašim drahým nablízku v tomto období zkoušky. Svatý týden je cesta modlitby a utrpení ke světlu Vzkříšení.

Náš svět trpí a já vím, že mnozí členové Řádu, stejně jako jejich předchůdci, jsou oddáni práci pro starší, zranitelné a nejvíce ohrožené osoby. Od svého počátku rytíři Sv.Lazara vždy bojovali proti nemoci prostřednictvím modlitby a lásky.

Na Velký pátek Kristus vzal na sebe všechno utrpení. Dnes, na Boží hod Velikonoční, máme skrze Vzkříšení našeho Pána jistotu života vítězícího nad zlem. Dovolte mi citovat našeho oplakávaného duchovního převora, Mons. Pierra Boze, který nám připomněl velikou naději Vzkříšení několik dní před svou smrtí:

“Vzkříšení se jeví jako nejvyšší a mistrovský zázrak, který dokončí všechny zázraky léčení, úlevy, nápravy a smíření vykonaných Kristem během jeho života a všech jeho svatých až do konce věků.”

Toto je velikonoční poselství, které vám chci předat při příležitosti velikonočních oslav. Modlíme se za všechny, kteří zemřeli v důsledku nákazy Covid-19, včetně Dámy-členky Řádu sv. Lazara a za všechny zdravotníky, kteří položili svůj život při péči o nakažené.

“Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ ( Mt, 5,9)

Neměli bychom zapomínat na tisíce lidí, kteří denně trpí nespravedlností a násilím ve Svaté zemi a po celém světě, ať jsou součástí našich modliteb. Prosme Pána, aby nám pomohl odstranit hradbu nepřátelství a rozdělení. Společně tvořme svět spravedlivý a solidární. Kéž nám Pán dá sílu vždy odpovědět na nenávist láskou a na bídu pomocí. Nechť nás láska k bližnímu doprovází každým dnem, abychom se stali neúnavnými mírotvůrci.

V naději, že vás všechny opět uvidím co nejdříve a v plném zdraví, prosím Pannu Marii a Sv. Lazara, aby vás a vaše rodiny ochraňovali.

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
Velmistr


En ces jours d’épreuve je voudrais tout d’abord vous faire part de ma proximité, pour chacun d’entre vous et pour vos proches.

La Semaine Sainte est un cheminement de prière et de souffrance vers la Lumière de la Résurrection. Notre monde souffre et je sais que de nombreux membres de l’Ordre, à l’image de leurs aînés, se dévouent pour les personnes âgées, les plus faibles et les plus démunis. Depuis leur origine, les chevaliers de Saint-Lazare ont toujours lutté contre la maladie dans la prière et la charité.

Le Vendredi Saint le Christ a pris pour lui toutes ces souffrances. Aujourd’hui, en ce jour de Pâques, nous avons la certitude de vivre la victoire sur le mal par la Résurrection de Notre Seigneur.

Je voudrais citer notre regretté Grand Prieur Spirituel, Monseigneur Pierre Boz, qui nous rappelait la grande espérance de la Résurrection quelques jours avant sa disparition : « La Résurrection apparaît comme le miracle suprême et magistral qui achèvera tous les miracles de guérison, de soulagement, de réparation, de consolation accomplis par le Christ durant sa vie publique et par tous ses saints jusqu’à la fin des temps. »

C’est ce message d’espérance que je veux vous transmettre à l’occasion de cette célébration Pascale. Prions aujourd’hui pour ceux qui ont perdu la vie à cause du virus, dont une Dame de l’Ordre de Saint Lazare, et pour les travailleurs de la santé qui ont donné leur vie au service des malades.

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9)

N’oublions pas non plus les milliers de personnes qui souffrent tous les jours de l’injustice et de la violence, en Terre Sainte et dans le monde. Qu’ils soient dans nos prières. Demandons au Seigneur de nous aider à abattre les murs d’hostilité et de divisions, et à construire ensemble un monde de justice et de solidarité. Qu’Il nous donne la force de savoir répondre toujours à la haine par l’amour et à la misère par le partage. Et que l’amour des autres nous accompagne chaque jour afin d’être des artisans de paix sans répit.

Avec l’espoir de vous retrouver tous le plus tôt possible et en bonne santé, je demande à Notre Dame et à Saint-Lazare de vous protéger, vous et vos familles.

 

Jan, Comte Dobrzenský z Dobrzenicz
Grand Maître