Oslj

Velká generální kapitula ve Varšavě

Placeholder

Ve dnech 12. – 14. 9. 2019 se ve Varšavě uskutečnila Velká generální kapitula Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Toto mezinárodní setkání, které se zpravidla koná jednou za tři roky, proběhlo za účasti 50. velmistra – J. Exc. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, členů mezinárodní řádové vlády a ostatních členů jednotlivých národních jurisdikcí.

Předmětem jednání Velké generální kapituly bylo zhodnocení dosavadního působení celého řádu ve světě i v jednotlivých zemích a představení vizí dalšího směřování řádového díla a hlavních charitativních aktivit. Tyto vize byly zdůrazněny obzvláště během řeči velmistra k přítomným členům: Řád sv. Lazara je řádem katolickým, který jedná plně v souladu s doktrínami a učením Svatého Stolce. Řádová spiritualita pak vede celý řád i jeho jednotlivé členy v charitativním díle, v péči o nemocné, trpící a osoby v nouzi. Nezpochybnitelným světským protektorem celého řádu zůstává královský dům Francie, jenž je v něm reprezentován Jeho Královskou Výsostí, princem Charlesem-Philippem d´Orleans, vévodou z Anjou.

Součástí programu Velké generální kapituly bylo rovněž přečtení poselství J. Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, který je Generálním kaplanem řádu a jeho duchovním protektorem.

Vrcholem proběhnuvších kapitulních jednání se stala slavná mše svatá, která byla sloužena ve varšavské Arcikatedrále sv. Jana Křtitele. Již tradičně byla tato bohoslužba spojena s investiturou, během níž byli přijímáni noví členové a povyšováni, či vyznamenáváni ti ze spolubratří a spolusester, kteří svoji dlouholetou aktivitou a službou významně přispěli k naplňování řádového díla.

Protože veškerá organizace a realizace Velké generální kapituly byla tentokráte svěřena spolubratrům z Polského velkopřevorství, náleží jim za pečlivou přípravu celého setkání velký dík!

 

Foto: Ondřej Vanke, Jakub Holman