Oslj

Zdravotník zotavovacích akcí

Placeholder

Na jaře a na podzim letošního roku uskutečnila Brněnská komenda dva rekvalifikační kurzy „Zdravotník zotavovacích akcí“. Komenda tímto krokem navazuje na své historické kořeny a obnovuje pořádání vzdělávacích kurzů se zdravotnickou tématikou pro širokou veřejnost. Držitelem akreditace tohoto rekvalifikačního kurzu je Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o., se kterou v letošním roce České velkopřevorství uzavřelo smlouvu o vzájemné spolupráci. Lektory kurzu byli členové Brněnské komendy cfr. Pavel Ondráček a dame Martina Tesaříková. Škola poskytla prostory pro výuku, včetně pomůcek pro praktický výcvik a také umožnila ubytování frekventantů kurzů, protože každý kurz je čtyřdenní a má celkem 40 vyučovacích hodin. Součástí je i výcvik záchrany tonoucích, který byl vždy zajištěn členem Vodní záchranné služby ČR.

Oba kurzy byly naplněny frekventanty z řad Svazu skautů a skautek České republiky, kteří nově nabyté znalosti a dovednosti uplatní jako zdravotníci na táborech a podobných akcích pořádaných svými oddíly. Slavnostní akt předávání osvědčení absolventům obou kurzů se uskutečnil v neděli 19. listopadu v kapitulní síni Augustiniánského opatství v Brně, a to za účasti vedení Českého velkopřevorství, vč. kancléřky dame Kamily Malinské a velitelů Brněnské komendy.

Veliké poděkování za pomoc se zprostředkováním kurzu skautským účastníkům náleží spolubratru chev. Janu Horovi a Mgr. Petru Votroubkovi, starostovi Svazu skautů a skautek České republiky, kteří byli při předávání taktéž účastni.

Další kurzy Brněnské komendy se uskuteční v příštím roce.

Mgr. Martina Tesaříková, DLJ

Předvánoční koncert

Placeholder

Zemřel Karel Schwarzenberg

Placeholder

Pán života a smrti si k sobě povolal na věčnost Jeho Jasnost Karla VII. knížete ze Schwarzenbergu, syna Karla VI. ze Schwarzenbergu, který byl v Čechách obnovitelem Řádu sv. Lazara a prvním českým velkopřevorem. 

Karel VII. ze Schwarzenbergu byl bývalým ministrem zahraničí České republiky, nositelem Řádu zlatého rouna, Řádu Bílého lva první třídy a dalších jiných vyznamenání.
Credem jeho života byla služba… Při různých příležitostech navštěvoval také naše řádové akce.
České velkopřevorství vyjadřuje svou hlubokou soustrast všem pozůstalým.

Requiem aeternam dona ei, Domine.
et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace.

Nový velmistr řádu

Placeholder

Během mimořádné Velké generální kapituly v Belgii byl zvolen novým 51. velmistrem princ François d’Orléans, hrabě z Dreux. V čele řádu tak vystřídal českého velkopřevora Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, kterému vyjadřujeme vděčnost a poděkování za jeho mnohaletou službu našemu společenství.

Našemu novému velmistrovi vyprošujeme Boží požehnání a obnovujeme slib loajality královskému domu Francie.

Atavis et Armis!