Oslj

Pozvánka – koncerty v Opařanech

Placeholder

Putování do Santiaga

Placeholder

Už ve starověku putovali první křesťané do míst, kde přebýval Ježíš Kristus a konal zde zázraky. Později křesťané pravidelně putovali ke hrobům mučedníků a modlili se zde. A tak vznikla tradice křesťanských poutí. Motivy věřícího vykonat tuto cestou mohou být různé: vyprosit si zázrak uzdravení, jako cesta pokání, touha prohloubit nebo obnovit svoji víru… Každá taková cesta byla nejenom namáhavá, ale mnohdy i nebezpečná. Poutník musel počítat s tím, že se vydá nejenom na cestu ke svatému místu, ale rovněž i na zpáteční cestu.

I historie našeho řádu je pevně spjata s křesťanskými poutěmi. Naši předkové se rozhodli pro poslání chránit křesťanské poutníky na jejich cestě Svatou zemí a pečovat o ně. Činnost Řádu sv. Lazara se v průběhu staletí vyvíjela a charitativní rozměr řádu získal jinou formu. Ale křesťanských poutí se členové řádu stále rádi účastní, byť již jako samotní poutníci.

Náš spolubratr Jiří Karel Hladík se rozhodl vykonat Svatojakubskou pouť, k ostatkům sv. Jakuba Staršího a vyrazil do španělského Santiago de Compostela, odkud všem zaslal srdečný pozdrav. Věříme, že mu tato cesta byla celoživotním zážitkem a přejeme, aby mu ještě dlouho po návratu přinášela hojnost Božích milostí.

 

 

 

Velikonoční přání

Placeholder
(Foto Flickr.com)

„Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6)

České velkopřevorství přeje všem svým členům, přátelům, příznivcům a lidem dobré vůle požehnané Velikonoce a upřímnou radost ze zmrtvýchvstalého Krista.

„Christus resurrexit! Resurrexit vere!“

Jan Dobrzenský zvolen velkopřevorem

Placeholder

Velká rada OSLJ – B s radostí oznamuje, že dne 13. 3. 2023 byl na řádně svolané Generální kapitule dle hlavy V. čl. 24) odst. 2) platných stanov OSLJ – B za masové účasti kapitulárů jednohlasně a jednomyslně zvolen velkopřevorem OSLJ-B

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz

Našemu staronovému velkopřevorovi blahopřejeme k jednoznačné podpoře členské základny a do dalších let v úřadě mu přejeme pevné zdraví a rozhodnost a sílu, kterou již tolikrát v minulosti osvědčil. Těšíme se, že pod jeho vedením budeme moci konečně pokračovat v práci na slibně se rozvíjejících charitativních projektech.

ATAVIS ET ARMIS!