Oslj

Zemřel papež Benedikt XVI.

Placeholder

Pán života a smrti si k sobě rozhodl povolat svého nejvěrnějšího služebníka, emeritního papeže Benedikta XVI. Papež Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, byl nesmírně vzdělaným a současně i pokorným člověkem a pastýřem Církve. Některými je dokonce označovat za největšího teologa 20. i 21. století. Papež Benedikt ovládal řadu světových jazyků, byl důkladně obeznámen se soudobým myšlením, jinými kulturami i náboženstvími. Přestože žil celý život věrně v duchu evangelia, vždy s nimi dokázal vést uctivý dialog. Zanechal po sobě také mnoho teologických děl, vč. několikasvazkové knihy „Ježíš Nazaretský“. 

Měl také velmi blízko k Čechám a zůstával ctitelem milostné sošky Pražského Jezulátka, které při své návštěvě ČR neopomněl navštívit a pronést k němu přímluvnou modlitbu. 

Celé České velkopřevorství se připojuje ke světové Církvi v uctivé modlitbě za duši našeho zesnulého pastýře, papeže Benedikta. Vaše Svatosti, děkujeme! Kéž Vás Všemohoucí Bůh odmění korunou života věčného. 

Modleme se:
Prosíme, Pane, vysvoboď duši služebníka svého ode všech pout hříchu, aby se radovala ve slávě vzkříšení mezi svatými a vyvolenými tvými. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Odpočinutí věčné, dej mu, ó Pane. A světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.

Vánoční přání

Placeholder

Požehnané prožití svátků vánočních, upřímnou radost z narození našeho Spasitele a pevné zdraví do nového roku

srdečně přeje a v modlitbě vyprošuje

České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

Brněnská komenda podpořila Hospic sv. Alžběty

Placeholder

Brněnská komenda ČVP oslavila 17. prosince svátek svatého Lazara účastí na benefičním koncertě pro Hospic sv. Alžběty, se kterým spolupracuje. Hudební představení Tajemství zrození s adventní i vánoční tematikou provedl soubor Plaisirs de Musique a vokální oktet Octopus Vocalis v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kterou spravuje Augustiniánské opatství sv. Tomáše. Po koncertě byla sloužena privátní mše svatá za živé a zemřelé členy řádu, jenž celebroval kaplan brněnské komendy P. Wit Marciniec, SChLJ.

ČVP oslavilo Řádový den

Placeholder

Řádový den a svátek sv. Lazara Jeruzalémského jsme oslavili v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech. Mše svatá, kterou celebroval řádový prelát J.M. Zachariáš Tomáš Kristek, ECLJ, byla sloužena za jednoho z obnovitelů Českého velkopřevorství J.M.can. Antonína Bořek-Dohalského, GCLJ, od jehož mučednické smrti letos uplynulo 80 let. Právě na odkaz oběti jeho a dalších národních hrdinů upomíná zdejší památník Památník národního útlaku a odboje, který jsme po bohoslužbě navštívili. Mši svatou hudebně doprovodil řádový sbor Ensemble Lazarus.

Atavis et Armis!