Oslj

Systém řádových hodností

 

Řádová vláda přijala na svém jednání v květnu roku 2005 v Benátkách nový systém řádových hodností. Tento systém byl vyhlášen Magistrálním dekretem velmistra J. K. V. prince Charles-Philippa d’Orléans, vévody z Anjou č. 05/11/26/25 a stanoví:

Od nejčasnějších dob existence Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského bylo nutno stanovit strukturu hodností, kterou velmistři v průběhu staletí různě upravovali. V současném období konsolidace se Velmistr a řádová vláda rozhodli zavést takový systém hodností, který lépe odpovídá tradici a do budoucna jasně určí vazby mezi hodností a zodpovědnostmi členů. Nadále tedy budou užívány světské řádové hodnosti takto:

hodnost název dříve
BLJ Brother – Frère – Frater – bratr MLJ, OLJ
SLJ Sister – Sœur – Soror – sestra MLJ, OLJ
SBLJ Servant Brother – Frère Servant – Frater Servus CLJ
SSLJ Servant Sister – Sœur Servante – Soror Servus CLJ
kapituláři
KLJ Knight – Chevalier – Eques – rytíř KLJ
DLJ Dame – Dame – Domina – dáma DLJ
KCLJ Knight Commander – Chevalier Commandeur – Eques Commendator – rytíř komtur KCLJ
DCLJ Dame Commander – Dame Commandeur – Domina Commendatrix – dáma komtur DCLJ
GCLJ Knight/Dame Grand Cross – Chevalier/Dame Grand-Croix – Eques/Domina Magnæ Crucis – rytíř/dáma velkého kříže GCLJ

stupně duchovních jsou:

ChLJ Chaplain – Chapelain – Cappellanus – kaplan AchLJ, ChLJ
kapituláři
SChLJ Senior Chaplain – Chapelain Supérieur – Cappellanus Maior – kaplan jurisdikce ChJLJ, SChLJ
ECLJ Ecclesiastical Commander – Commandeur Ecclésiastique – Cappellanus Conventualis – církevní komtur EccCLJ, ECLJ
GCLJ Prelate Grand Cross – Prélat Grand-Croix – Prælatus Magnæ Crucis – nositel církevního velkokříže

Je vhodné, aby mladí lidé ve věku 18–25 let, kteří chtějí spolupracovat s řádem a jsou jeho potenciálními členy byli přijímáni a označováni jako mladí, juniorní členové:

EsqLJ Esquire – Ecuyer – Scutarius – kadet
DemLJ Demoiselle – Dominicella – kadet
NovLJ Novice – Novitius – novic (studenti teologie)

Tradiční rytířské kategorie „po právu“ (justiční) a „čestní“ (graciální) nejsou těmito změnami dotčeny. Nositel titulu „Grand Collar“ (… s kolanou) znamená zvláštní ocenění velmistrem

Byla znovu zřízena hodnost pro příznivce řádu, kteří nejsou křesťanského vyznání. S cíli a metodami Řádu souhlasí a Řád podporují:

CompLJ Companion – Compagnon – Socius/Socia – přidružený člen

Čestné řádové hodnosti nejsou změněny:

MMLJ Member of Merit – Membre de Mérite – Sodalit pro Merito
OMLJ Officer of Merit – Officier de Mérite – Officialis pro Merito
CMLJ Commander of Merit – Commandeur de Mérite – Commendator /-trix pro Merito
GOMLJ Grand Officer of Merit – Grand Officier de Mérite – Officialis Magnus pro Merito
GCMLJ Knight/Dame/Prelat Grand Cross OF Merit – Chevalier/Dame/Pré­lat Grand-Croix de Mérite – Eques/Domina/Pre­latus Magna Crucis pro Merito